Het Powershell script (versie 1)

Dit script ziet er als volgt uit (namen zijn fictief):

$webAdminModule = get-module -ListAvailable | ? { $_.Name -eq "webadministration" }
If ($webAdminModule -ne $null) {
  Write-Host -foregroundcolor DarkCyan "Importing IIS7 Module WebAdministration"
  Import-Module WebAdministration
}
$cfgSiteName = "userftp.contoso.com"
$cfgFileServer = "FILESERVER"
$cfgUserShare= "\\" + $cfgFileServer + "\Users"
$cfgNetBiosDomain = "contoso"
get-childitem $cfgUserShare | Where-Object { $_.PSIsContainer } | Foreach-object {
  Write-Host -foregroundcolor DarkGreen 'Processing user: ' $_
  $cfgDocPhysicalFolder = "\\" + $cfgUserShare+ "\" + $_ + "\Home"
  $cfgDocVirtualFolder = "usr\" + $_
  if (-not (Test-Path -path IIS:\Sites\$cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder)) {
    Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Create Virtual Folder: " -NoNewLine;
    Write-Host -foregroundcolor Green $cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder;
    $commitpath = 'IIS:\Sites\' + $cfgSiteName + '\' + $cfgDocVirtualFolder;
    New-Item $commitpath -PhysicalPath $cfgDocPhysicalFolder -Type VirtualDirectory
  }
  $cfgDocVirtualFolder = $cfgNetBiosDomain  + "\" + $_
  if (-not (Test-Path -path IIS:\Sites\$cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder)) {
    Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Create Virtual Folder: " -NoNewLine;
    Write-Host -foregroundcolor Green $cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder;
    $commitpath = 'IIS:\Sites\' + $cfgSiteName + '\' + $cfgDocVirtualFolder;
    New-Item $commitpath -PhysicalPath $cfgDocPhysicalFolder -Type VirtualDirectory
  }
}

Wat doet het script

Het script doet een aantal acties:

  1. Controleer of de module voor IIS is geïmporteerd
  2. Importeert de module WebAdministration wanneer dit nog niet is gedaan
  3. Bladert door de users$-share en filtert op containers (dit zijn de home-folders van de gebruikers)
  4. Daarin wordt voor iedere folder gekeken of er een Virtual folder bestaat met de naam virtual server/usr/<username> en indien deze niet bestaat wordt deze aangemaakt
  5. Dan wordt er voor iedere gebruiker gekeken of de Virtual folder met de naam virtual server/<domeinnaam>/<username> bestaat, en bestaat deze niet wordt deze aangemaakt

De virtual folder <domeinnaam> is een fysieke folder buiten de site-root (virtual) met het attribuut “hidden”.

Het probleem

Wanneer de Task Scheduler gebruikt wordt treden er een aantal problemen op:

  1. Standaard mogen er geen powershell scripts worden uitgevoerd (security)
  2. Het account waaronder de task scheduler wordt opgestart heeft te weinig rechten

Er mogen geen powershell scripts worden uitgevoerd

Om dit op te lossen is er een Group Policy object aangemaakt. Dit object ziet er als volgt uit:

image

Dit zorgt ervoor dat er op servers voldoende rechten is om lokale powershell scripts uit te voeren.

Te weinig rechten

Daarnaast heeft het account waaronder de task wordt uitgevoerd te weinig rechten. Om dit te bewerkstelligen is het volgende nodig:

image

Het Run with highest priveleges zorgt er voor dat het script niet door UAC wordt geblokkeerd. Daarnaast moet powershell met de juiste parameters worden aangeroepen:

image

Het powershell script versie 2

Versie 2 is geboren uit noodzaak, standaard had iedere gebruiker read,write in de root van de FTP site, het nadeel was dat mensen onder /usr en /home zelf folders konden aanmaken. Om dit te voorkomen heb ik de hele FTP site dus op read staan, maar dat zorgt er ook voor dat gebruikers niet meer bij hun folders kunnen komen en er kunnen schrijven.

Zie hier, dus versie 2, deze zet ook de rechten op de virtual folder:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.Web.Administration")
$webAdminModule = get-module -ListAvailable | ? { $_.Name -eq "webadministration" }

If ($webAdminModule -ne $null) {
  Write-Host -foregroundcolor DarkCyan "Importing IIS7 Module WebAdministration"
  Import-Module WebAdministration
}
$cfgSiteName = "ftpserver-virtual-site-name"
get-childitem \\wlsmwfsp001\users$ | Where-Object { $_.PSIsContainer } |
  Foreach-object {
    Write-Host -foregroundcolor DarkGreen 'Processing user: ' $_
    
    $cfgDocVirtualFolder = "usr"
    $cfgDocPhysicalFolder = "\\<FILESERVER>\Users$\" + $_ + "\home"
    Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "User Home Folder: " $cfgDocPhysicalFolder

    if (-not (Test-Path -path IIS:\Sites\$cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder\$_)) {
       Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Create Virtual Folder: " -NoNewLine;
       Write-Host -foregroundcolor Green $cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder;
       $commitpath = 'IIS:\Sites\' + $cfgSiteName + '\' + $cfgDocVirtualFolder + '\' + $_;
       New-Item $commitpath -PhysicalPath $cfgDocPhysicalFolder -Type VirtualDirectory;
       
       $iis = new-object Microsoft.Web.Administration.ServerManager;
       $config = $iis.GetApplicationHostConfiguration();

       $userURI = $cfgSiteName + "/" + $cfgDocVirtualFolder + "/" + $_;
       Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Get Security: " -NoNewLine;
       Write-Host -foregroundcolor Green $userURI;
       $authorizationSection = $config.GetSection("system.ftpServer/security/authorization",$userURI);
       $authorizationSection;
       $authorizationCollection = $authorizationSection.GetCollection();
       $element = $authorizationCollection[0];
       $attribute = $element.Attributes["Users"];
       Write-Output "Current: " + $attribute.Value.ToString();

       $element["permissions"]= "Read,Write";
       $iis.CommitChanges();   
    }
    $cfgDocVirtualFolder = "home"
    if (-not (Test-Path -path IIS:\Sites\$cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder\$_)) {
       Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Create Virtual Folder: " -NoNewLine;
       Write-Host -foregroundcolor Green $cfgSiteName\$cfgDocVirtualFolder  + '\' + $_;
       $commitpath = 'IIS:\Sites\' + $cfgSiteName + '\' + $cfgDocVirtualFolder + '\' + $_;
       New-Item $commitpath -PhysicalPath $cfgDocPhysicalFolder -Type VirtualDirectory;

       $iis = new-object Microsoft.Web.Administration.ServerManager;
       $config = $iis.GetApplicationHostConfiguration();
    
       $userURI = $cfgSiteName + "/" + $cfgDocVirtualFolder + "/" + $_;
       Write-Host -foregroundcolor DarkGreen "Get Security: " -NoNewLine;
       Write-Host -foregroundcolor Green $userURI;
       $authorizationSection = $config.GetSection("system.ftpServer/security/authorization",$userURI);
       $authorizationSection;
       $authorizationCollection = $authorizationSection.GetCollection();
       $element = $authorizationCollection[0];
       $attribute = $element.Attributes["Users"];
       Write-Output "Current: " + $attribute.Value.ToString();

       $element["permissions"]= "Read,Write";
       $iis.CommitChanges();
       }
  }